Technik rachunkowości

Technik rachunkowości

Kwalifikacje w zawodzie

 • EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 • EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

Absolwent szkoły specjalizującej się w kształceniu w zawodzie technika rachunkowości jest odpowiednio przygotowany do pełnienia różnych ról zawodowych w środowisku pracy. Jego edukacja koncentruje się na dwóch głównych obszarach kwalifikacji:

 1. EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:

  • Organizacja i przeprowadzanie procesów rekrutacji, selekcjonowanie odpowiednich kandydatów do zatrudnienia.
  • Sporządzanie i zarządzanie dokumentacją kadrową pracowników.
  • Zarządzanie sprawami związanymi ze świadczeniami socjalnymi pracowników.
  • Kompleksowe rozliczanie wynagrodzeń pracowników, w tym składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  • Analizowanie i monitorowanie wskaźników zatrudnienia oraz poziomów wynagrodzeń w jednostce.
  • Prowadzenie ewidencji oraz rozliczeń związanych z podatkami.
  • Zarządzanie finansowymi rozliczeniami z partnerami biznesowymi i innymi podmiotami na rynku finansowym.
 2. EKA.07. Prowadzenie rachunkowości:

  • Organizacja i nadzorowanie systemów rachunkowości w różnych jednostkach organizacyjnych.
  • Dokumentowanie oraz ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
  • Organizacja i przeprowadzanie inwentaryzacji, a następnie analiza oraz rozliczenie jej wyników.
  • Ocenianie wartości składników majątkowych jednostki (aktywów i pasywów).
  • Ustalanie wyniku finansowego jednostki.
  • Tworzenie sprawozdań finansowych, dostosowanych do potrzeb i standardów jednostki.
  • Prowadzenie analizy finansowej w celu oceny kondycji ekonomicznej jednostki.

Dzięki powyższym kwalifikacjom, technik rachunkowości jest niezbędnym specjalistą w każdej jednostce organizacyjnej, zapewniając prawidłowy przepływ informacji finansowej i kadrowej.

Data publikacji: 13-10-2023 11:09

Na skróty